Algemene voorwaarden

1. AANVAARDING EN WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN.

1.1 Als de cliënt een bestelling, een werk of een dienst op gelijk welke wijze, inclusief maar niet beperkt tot het aanvaarden van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging, toevertrouwt aan BVBA DUALL, houdt dit in dat de cliënt onderhavige algemene voorwaarden aanvaardt.

1.2 Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord is BVBA DUALL enkel gebonden door haar eigen bestelbon en/of orderbevestiging en onderhavige algemene voorwaarden, waarbij de algemene voorwaarden van de cliënt uitdrukkelijk worden uitgesloten en zodoende niet tegenstelbaar zijn aan BVBA DUALL, zelfs indien deze van recentere datum zijn.

1.3 BVBA DUALL behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen, dewelke tevens zullen gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten vanaf dertig (30) dagen na schriftelijke mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden.

2. GELDIGHEID OFFERTE EN OVEREENKOMST

2.1 Offertes, bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken, inclusief maar niet beperkt tot wijzigingen en opmerkingen vanwege de cliënt, zijn slechts geldig indien zij door een bevoegde vertegenwoordiger van BVBA DUALL schriftelijk zijn bevestigd.

2.2 Een cliënt-natuurlijke persoon verbindt zich steeds hoofdelijk en solidair met de cliënt-rechtspersoon in wiens naam hij handelt, ongeacht de aangenomen vennootschapsvorm en dit voor alle sommen dewelke de cliënt-rechtspersoon uit welke hoofde ook verschuldigd is of zal zijn aan BVBA DUALL.

2.3 Offertes zijn geldig tot dertig (30) dagen na opmaak, waarna ze van rechtswege komen te vervallen.

2.4 Ongeacht de bestelling werd bevestigd, behoudt BVBA DUALL zich het recht voor om aan de cliënt betalingswaarborgen te vragen en de tenuitvoerlegging van de overeenkomst op te schorten zolang de gevraagde waarborgen niet zijn verstrekt. Indien de cliënt weigert de betalingswaarborgen te verstrekken binnen veertien (14) dagen te rekenen vanaf het verzoek, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd lastens de cliënt.

2.5 Elke annulering van een bevestigde niet-uitgevoerde overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren middels aangetekend schrijven.

2.6 Indien de cliënt een bevestigde niet-uitgevoerde overeenkomst annuleert, behoudt BVBA DUALL zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding te vorderen gelijk aan 30% van de waarde van de offerte en gelijk aan 50% van de waarde van offerte indien de annulering plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen voorafgaand aan de geplande leveringsdatum of startdatum van de dienstverlening. Dit geldt onverminderd het recht van BVBA DUALL om een hogere vergoeding te vorderen op voorwaarde dat hiervan het bewijs kan worden geleverd.

2.7 BVBA DUALL behoudt zich het recht voor een beroep te doen op onderaannemers.

2.8 Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord geldt een samengestelde offerte steeds in zijn geheel. De cliënt heeft geen recht op uitvoering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3. PRIJZEN

3.1 De prijzen in de offerte zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, sociale lasten, grondstoffen, materialen en diensten. De prijzen zijn onder meer jaarlijks aanpasbaar aan de index van de kleinhandelsprijzen, de basisindex deze zijnde van de maand januari van het jaar van de datum van ondertekening. Indien er zich dienaangaande tijdens de duurtijd van de samenwerking wijzigingen voordoen behoudt BVBA DUALL zich het recht voor om haar prijzen op evenredige wijze aan te passen en de cliënt aanvaardt dit ongeacht de hoogte van de prijsstijging.

3.2 BVBA DUALL behoudt zich het recht voor haar prijzen aan te passen in geval van wijziging met betrekking tot de aard van de uit te voeren werken of speciale omstandigheden bij de uitvoering ervan, ongeacht er reeds een overeenkomst werd gesloten.

3.3 Alle vermelde prijzen zijn gebaseerd op vermoedelijke hoeveelheden, waardoor de offerte niet bindend is ten aanzien van BVBA DUALL en de uiteindelijke afrekening pas opgemaakt kan worden na volledige uitvoering van de werken.

4. LEVERING VAN GOEDEREN

4.1 Elke leveringstermijn geldt ten informatieve titel en verbindt BVBA DUALL op generlei wijze. Als de opgegeven leveringstermijn wordt overschreden, welke ook de oorzaak ervan zij, verkrijgt de cliënt geen enkel recht op schadevergoeding, boete, vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst.

4.2 BVBA DUALL behoudt zich het recht voor om de goederen en/of diensten slechts gedeeltelijk te leveren, waarbij behoudens voorafgaandelijk akkoord vanwege BVBA DUALL de cliënt geen enkel recht verkrijgt op deelbetaling naarmate de werkzaamheden vorderen.

4.3 Inzake de levering van goederen gaat het volledige risico over op de cliënt op het moment van wilsovereenstemming. Verzendingen gebeuren steeds op het uitsluitende risico van de cliënt.

4.4 Indien de cliënt afdoende aantoont dat er een gebrekkige levering heeft plaatsgevonden vanwege BVBA DUALL, zal BVBA DUALL naar eigen keuze overgaan tot een nieuwe levering, een schadevergoeding of tot een creditering van de corresponderende factuur ten voordele van de cliënt. De cliënt verzaakt uitdrukkelijk aan alle andere aanspraken, inclusief maar niet beperkt tot de vergoeding van kosten, schade en interesten wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen, benadeling van de bedrijfsbelangen, de bedrijfsschade en de imagoschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de cliënt of derden veroorzaakt.

4.5 BVBA DUALL behoudt de eigendom van alle door haar geleverde goederen, totdat de cliënt volledig aan al zijn betalingsverplichtingen (hoofdsom, interesten, kosten) heeft voldaan. Bij niet tijdige betaling is BVBA DUALL van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen. Alle risico’s na levering zijn ten laste van de cliënt en geven in voorkomend geval aanleiding tot schadevergoeding in hoofde van BVBA DUALL. De reeds betaalde voorschotten blijven steeds verworven door BVBA DUALL, dit ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Indien de cliënt de aan BVBA DUALL geleverde goederen doorverkoopt, draagt de cliënt alle schuldvorderingen die voortvloeien uit de wederverkoop over aan BVBA DUALL. Voormeld eigendomsvoorbehoud geldt tevens bij verlies van kredietwaardigheid van de cliënt (inclusief maar niet beperkt tot het faillissement, de aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie of de dreiging daarvan en collectieve schuldenregeling).

5. UITVOERING VAN DIENSTEN

5.1 Elke uitvoeringstermijn geldt ten informatieve titel en verbindt BVBA DUALL op generlei wijze. Als de opgegeven uitvoeringstermijn wordt overschreden, welke ook de oorzaak ervan zij, verkrijgt de cliënt geen enkel recht op schadevergoeding, boete, vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst.

5.2 De cliënt die een overeengekomen uitvoeringstermijn wenst te wijzigen dient dit uiterlijk zeven (7) dagen vóór de overeengekomen uitvoeringstermijn schriftelijk aan BVBA DUALL mee te delen middels aangetekend schrijven, bij gebreke waarvan BVBA DUALL zich het recht voorbehoudt een forfaitaire schadevergoeding te vorderen gelijk aan 1% van de waarde van de offerte per dag vertraging, onverminderd het recht van BVBA DUALL om een hogere vergoeding te vorderen op voorwaarde dat hiervan het bewijs kan worden geleverd.

5.3 BVBA DUALL behoudt zich het recht voor om de opdracht slechts gedeeltelijk uit te voeren, waarbij behoudens voorafgaandelijk akkoord vanwege BVBA DUALL de cliënt geen enkel recht verkrijgt op deelbetaling naarmate de werkzaamheden vorderen.

5.4 Inzake de uitvoering van opdrachten heeft BVBA DUALL enkel een middelenverbintenis. Het is aan de cliënt om het bewijs te leveren dat BVBA DUALL bij de uitvoering van de opdrachten niet de nodige zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd die van haar mocht worden verwacht.

5.5 Indien de cliënt afdoende aantoont dat er een gebrekkige uitvoering heeft plaatsgevonden vanwege BVBA DUALL zal BVBA DUALL naar eigen keuze overgaan tot een herstelling, een volledig nieuwe uitvoering, een schadevergoeding of tot een creditering van de corresponderende factuur ten voordele van de cliënt. De cliënt verzaakt uitdrukkelijk aan alle andere aanspraken, inclusief maar niet beperkt tot de vergoeding van kosten, schade en interesten wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen, benadeling van de bedrijfsbelangen, de bedrijfsschade en de imagoschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de cliënt of derden veroorzaakt.

6. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Het betreden van de gebouwen en terreinen van BVBA DUALL gebeurt op eigen risico. BVBA DUALL zal in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor letsels of schade, inclusief toekomstige schade, als gevolg van ongevallen die zich op de terreinen of in de gebouwen van BVBA DUALL

6.2 De garantieverplichting inzake goederen en onderdelen is identiek aan de garanties gegeven door de fabrikanten van de respectievelijk geleverde goederen, hetwelk een aanvang neemt op datum van levering. Deze garantie dekt enkel de vervanging van toestellen en wisselstukken, waarbij BVBA DUALL zich het recht voorbehoudt het toestel te herstellen en de cliënt op generlei wijze een recht op vervanging kan doen gelden. De garantie dekt niet de arbeidsuren en verplaatsingskosten die nodig zijn voor de vervanging dan wel herstelling van het geleverde goed.

6.3 De garantieverplichting inzake het leveren van diensten is strikt beperkt tot een deugdelijke uitvoering van de aan BVBA DUALL toevertrouwde opdrachten en bedraagt één (1) jaar, hetwelk een aanvang neemt bij aanvang van de werken. Deze garantie wordt enkel verstrekt voor projecten in België.

6.4 De cliënt draagt de bewijslast omtrent eventuele gebreken van de uitgevoerde opdrachten en/of tekortkomingen aan de garantieverplichtingen.

6.5 De garantieverplichting van BVBA DUALL is niet van toepassing indien de gebreken zijn veroorzaakt door normale slijtage of door het handelen of verzuimen van de cliënt en/of derden.

6.6 De garantieverplichting van BVBA DUALL is niet van toepassing indien de cliënt haar betalingsverplichting geheel of deels verzuimt, ongeacht de hoegrootheid van het nog openstaande bedrag.

6.7 BVBA DUALL is niet aansprakelijk voor het gebrek aan wettelijke goedkeuringen en vergunningen voor het uitvoeren van de werkzaamheden en de cliënt verbindt zich ertoe BVBA DUALL te vrijwaren voor iedere rechtstreekse en onrechtstreekse aansprakelijkheid die hiervan het gevolg zou kunnen zijn.

6.8 BVBA DUALL is niet aansprakelijk voor de handelingen of voor het verzuim van derden waarmee de cliënt of BVBA DUALL wenst samen te werken, inclusief maar niet beperkt tot derde-leveranciers.

6.9 Iedere aansprakelijkheid in hoofde van BVBA DUALL vervalt na aanvaarding van de uitgevoerde werken door de cliënt, alsook in geval van bedrog of zware fout vanwege de cliënt.

6.10 BVBA DUALL kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks- en winstderving, verlies van reputatie of cliënteel, het verlies of de beschadiging van gegevens, of schade aan derden.

6.11Behoudens hetgeen werd bepaald voor zichtbare gebreken voor geleverde goederen, zal de aansprakelijkheid van BVBA DUALL voor schade voortspruitend uit de overeenkomst, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, te allen tijde worden beperkt tot maximaal 50% van de betreffende waarde van de uiteindelijke factuur. In geval de cliënt aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen op te schorten.

6.12 Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek betreffende geleverde goederen hetwelk overeenkomstig onderhavige voorwaarden regelmatig ter kennis werd gebracht aan BVBA DUALL, zal de aansprakelijkheid van BVBA DUALL in ieder geval beperkt zijn tot de, naar keuze van BVBA DUALL, herstelling of vervanging van de geleverde goederen. De cliënt kan hier op geen enkele wijze aanspraak maken op gebeurlijk gemaakte kosten en/of een bijkomende schadevergoeding.

7. BETALING

7.1 Alle facturen zijn betaalbaar vijftien (15) dagen na factuurdatum.

7.2 Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro en moeten in deze munt aan BVBA DUALL worden betaald.

7.3 Alle taksen, retributies of rechten, inclusief de belasting op de toegevoegde waarde, zijn steeds ten laste van de cliënt, met inbegrip van eventuele wijzigingen in het belastingstelsel hetgeen een recht op verrekening geeft in hoofde van BVBA DUALL.

7.4 Betaling dient te geschieden op de maatschappelijke zetel van BVBA DUALL behoudens anders bepaald in de factuur. Een eventueel akkoord over een andere betalingswijze dan deze hierboven voorzien, inclusief maar niet beperkt tot per overschrijving of per wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing mede en doet geen afbreuk aan de betalingen wat betreft de interesten en de schadevergoeding.

7.5 Betaling vanwege de cliënt impliceert dat de cliënt de uitgevoerde werken als conform beschouwd.

7.6 De cliënt kan zich in geen geval beroepen op enige vorm van schuldvergelijking of korting, behoudens voorafgaandelijke schriftelijk akkoord van BVBA DUALL.

7.7 Ieder bedrag dat BVBA DUALL van de cliënt ontvangt zal met voorrang worden aangewend tot voldoening van die vorderingen ten aanzien van welke BVBA DUALL geen eigendomsvoorbehoud kan doen gelden.

7.8 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een verwijlsinterest a rato van 10% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur, alsook met een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €125,00 ten titel van buitengerechtelijke invorderingskosten. Dit geldt onverminderd het recht van BVBA DUALL om een hogere vergoeding te vorderen op voorwaarde dat hiervan het bewijs kan worden geleverd.

7.9 Betalingen gedaan na de vervaldag worden aangerekend overeenkomstig artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek.

7.10 In geval van niet naleving van de betalingsvoorwaarden of bij verlies van kredietwaardigheid van de cliënt (inclusief maar niet beperkt tot het faillissement, de aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie of de dreiging daarvan en collectieve schuldenregeling), worden alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar en behoudt BVBA DUALL zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel deze van rechtswege te ontbinden, onverminderd het recht op verwijlsinterest en schadevergoeding.

8. KLACHTEN

8.1 Behoudens hetgeen werd bepaald voor betwistingen inzake zichtbare gebreken en facturen, dient elke klacht aangaande onzichtbare gebreken op straffe van verval binnen acht (8) dagen nadat de vermeende fout of nalatigheid werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, te worden meegedeeld aan BVBA DUALL middels aangetekend schrijven.

8.2 Alle betwisten in verband met zichtbare gebreken dienen op straffe van verval uiterlijk op het moment van de levering schriftelijk ter kennis worden gebracht aan BVBA DUALL door vermelding op de leveringsbon en uiterlijk één (1) dag na levering te worden bevestigd middels aangetekend schrijven. Na aftekenen van de leveringsbon worden geen klachten in verband met zichtbare gebreken meer aanvaard.

8.3 Alle betwistingen in verband met de facturen vanwege BVBA DUALL inclusief maar niet beperkt tot de inhoud en de voorwaarden, dienen te gebeuren bij aangetekend schrijven binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur met opgave van de redenen van betwisting en dit op straffe van verval. Behoudens tegenbewijs worden de facturen geacht te zijn ontvangen op de factuurdatum.

8.4 De cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat een mogelijke klacht of betwisting geen reden is om de betaling op te schorten.

9. OVERMACHT

9.1 Indien BVBA DUALL wegens omstandigheden, door welke oorzaak dan ook, verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, behoudt ze zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de cliënt te beëindigen. Volgende niet limitatief opgesomde omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: weerverlet, staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, verborgen gebreken, in gebreke blijven van leveranciers en/of de cliënte of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1 BVBA DUALL blijft de exclusieve titularis van de intellectuele eigendomsrechten en alle aanhorigheden verbonden aan de door haar aan de cliënt geleverde goederen/diensten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht van de aangeleverde plannen, studies en voorontwerpen. Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BVBA DUALL is het de cliënt niet toegelaten om wijzigingen aan te brengen aan de plannen, studies en voorontwerpen.

11. AFWERVING

11.1 De cliënt verbindt er zich onherroepelijk toe om tot één (1) jaar na het einde van de samenwerking, noch direct noch indirect werknemers of gewezen werknemers van BVBA DUALL of aan haar gelieerde ondernemingen te benaderen met het oog op tewerkstelling, in dienst te nemen of hieraan opdrachten (in de ruimst mogelijke zin) toe te vertrouwen. In geval van inbreuk is de cliënt per inbreuk aan BVBA DUALL een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan vierentwintig (24) maanden brutoloon van de werknemer of de ex-werknemer, waarbij het maandloon berekend wordt als een gemiddelde van de laatste twaalf (12) maanden zoals betaald door BVBA DUALL of de aan haar gelieerde onderneming. Dit geldt onverminderd het recht van de BVBA DUALL om een hogere vergoeding te vorderen op voorwaarde dat hiervan het bewijs kan worden geleverd.

11.2 De cliënt verbindt er zich tevens onherroepelijk toe geen zelfstandige medewerkers, adviseurs, leveranciers of zakenrelaties van BVBA DUALL ertoe aan te zetten of trachten ertoe aan te zetten om hun band met BVBA DUALL of aan haar gelieerde ondernemingen terug te schroeven of op enige andere manier hierin tussen te komen, inclusief maar niet beperkt tot aanwerving. Elke individuele inbreuk op deze bepaling zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van vijfentwintig duizend euro (€25.000,00). Dit geldt onverminderd het recht van BVBA DUALL om een hogere vergoeding te vorderen op voorwaarde dat hiervan het bewijs kan worden geleverd.

12. PERSOONSGEGEVENS

12.1 BVBA DUALL behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de cliënt op te slaan en te verwerken overeenkomstig de bepalingen van de Privacywetgeving.

12.2 De cliënt geeft zijn expliciete en ondubbelzinnige toestemming aan BVBA DUALL om ten aanzien van derden te verwijzen naar de samenwerking met de cliënt in het kader van promotionele activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het opnemen van de cliënt als referentie met vermelding van de identiteitsgegevens van de cliënt alsook de geleverde goederen en/of diensten. De cliënt verzaakt uitdrukkelijk aan het wederkerig recht.

13. CONSUMENTENWETGEVING

13.1 Indien de overeenkomst op afstand werd gesloten, beschikt de consument vanaf het sluiten van de overeenkomst indien de overeenkomst betrekking heeft op diensten of vanaf het in ontvangst nemen van de goederen indien de overeenkomst betrekking heeft op de levering van goederen, over een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, tenzij er sprake is van een van de situaties zoals bepaald in artikel VI.53 WER. De consument dient het herroepingsrecht uit te oefenen overeenkomstig de voorwaarden bepaald in artikel VI.49 §1 WER en in voorkomend geval overeenkomstig de bepalingen van artikel VI.51 §1 WER.

13.2 Indien de overeenkomst buiten de verkoopruimtes van BVBA DUALL werd gesloten, beschikt de consument vanaf het sluiten van de overeenkomst indien de overeenkomst betrekking heeft op diensten of vanaf het in ontvangst nemen van de goederen indien de overeenkomst betrekking heeft op de levering van goederen, over een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, tenzij er sprake is van een van de situaties zoals bepaald in artikel VI.73 WER. De consument dient het herroepingsrecht uit te oefenen overeenkomstig de voorwaarden bepaald in artikel VI.69 §1 WER en in voorkomend geval overeenkomstig de bepalingen van artikel VI.71 §1 WER.

14. GESCHILLEN

14.1 De overeenkomst, alsook ook alle afspraken tussen BVBA DUALL en de cliënt, inclusief onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. 

14.2 Voor alle geschillen in rechte met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van de overeenkomst en haar algemene voorwaarden zijn enkel volgende rechtbanken bevoegd, onverminderd het recht van BVBA DUALL om het geschil voor de woonplaats van de verwerende partij te brengen:

  • Voor de cliënt-onderneming: de Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt;

  • Voor de cliënt-consument:

    • Voor geschillen ≤ 2.500,00 euro: het Vredegerecht van het 2de kanton Hasselt;

    • Voor geschillen > 2.500,00 euro: de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt.